You are currently viewing פדיון כפרות ברכה לשנה חדשה

פדיון כפרות ברכה לשנה חדשה

מה כל העניין של הפדיון כפרות?

הפדיון כפרות בעל אלמנטים רוחניים כמו שמצאנו בכמה מקומות דוגמה בהסרת עין הרע שמסובבים את העופרת מעל הראש כן יש בפדיון כפרות לסובב את התרנגול או את הכסף מעל הראש של האדם המתכפר עם כיוון השעון ולומר כמה מנטרות (תפילות) וברכות כי לדיבור יש כוח רוחני להשפיע על האדם. כאשר מתחילים את השנה עם הסרת הקללות ומעבירים את האנרגיות הרעות ואתן אדם תחתיך כלומר אדם נותן דמים כסף ממון שהם הדמים והכוחות שהוא הוציא בעבודה להשיג את הכסף הנקרא דמים וזאת הסיבה שנקראים דמים, אזי הוא מעביר את הכוחות האנרגטיים שלו לממון ובעצם מתכפר בפעולה רוחנית זאת. ולא סתם תיקנו חכמי ישראל לעשות זאת ערב ראש השנה ויום כיפור – זאת עשו בחכמה כי כשאדם מנקה כלי מהלכלוך או הרע שבתוכו (משל לסוף השנה עם הקללות שלה) לאחר מכן הוא יכול להכניס שהם אוכל ושפע חדש ונקי (כמו כן השנה הבאה עלינו לטובה תוכל להיות כלי לדברים טובים).

זה בקיצור על הפדיון לקריאה של התפילות וסדר פדיון כפרות שימו לב שהוא לא דומה בכלל לפדיון נפש, והמלצה שלי היא לעשות ניקוי אנרגטי בימים אלו כדי להתחיל את השנה להיות כלי נקי לקבל שבפרכות לראש השנה הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה.

כתיבת תגובה